ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСТАОКА И УТВРДУВАЊЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДРШКА НА ПРОЕКТИ ОД БЛАСТА НА МЛАДИТЕ

донесен од Агенцијата за млади и спорт бр. 01-2683/1 од 06.11.2018 година. Со Овој Правилник се определуваат субјектите на кои можат да се доделат средства за поддршка на проекти од областа на младите, како и постапката и критериумите за доделување на средства за поддршка на проекти од областа на младите, поврзани со реализација на Националната […]

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ДОДАТОК ЗА ДОМУВАЊЕ ЗА ЛИЦЕ КОЕ ДО 18 – ГОДИШНА ВОЗРАСТ ИМАЛО СТАТУС НА ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЛИ И БЕЗ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, ОДНОСНО И ПО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СТАРАТЕЛСТВОТО, А НАЈМНОГУ ДО 26 – ГОДИШНА ВОЗРАСТ, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

донесена од Министерството за труд и социјална политика на 28 Мај 2019 година. Со овој правилник се пропишува начинот на остварување на правото на  додаток за домување за лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, односно и по престанок на старателството, а најмногу до 26 годишна возраст, образецот […]