АНАЛИЗА НА ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА ЗА МЛАДИ

               Prepared, Proactive and Alerted Youth Project Closing Conference 28.11.2023 Ederra Rooftop, Skopje 10:30 – 11:00 Registration of participants 11:00 – 11.10 Welcome and opening address Presentation of the PPAY project, Ms. Anisija Ugrinovska, president of ODASS 11:10 – 11:20 Ms. Adriana Dutu, Lead Expert, EU Civil Resilience Mechanism 11:20 – 11:30 Marija […]

Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство

Со Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство се уредува постапувањето на институциите со должно внимание при преземањето на  мерки за превенција од родово-базирано насилство врз жените и семејното насилство, постапувањето на институциите за заштита на жените од родово- базирано насилство и семејното насилство, меѓусебната координација на институциите и организациите, […]

Закон за спречување и заштита од дискриминација

Со Законот за спречување и заштита од дискриминација се уредуваат превенцијата и забраната од дискриминација, облиците и видовите на дискриминација, постапките за заштита од дискриминација, како и составот и работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Овој закон, првично беше донесен во 2019 година и подоцна одлука на Уставниот суд на РСМ беше […]

Кривичен законик

Кривичниот законик не се применува спрема дете кое во време на извршување на кривичното дело не наполнило четиринаесет години. Спрема малолетници и помлади полнолетни лица за кривични дела предвидени со закон или со меѓународните договори ратификувани согласно Уставот на РСМ се применуваат одредбите на КЗ, ако со закон поинаку не е предвидено. Во значењето на […]

Закон за правда на децата

Со овој закон се уредува постапувањето со децата во ризик и децата сторители на дејствија што со закон се предвидени како кривични дела и прекршоци. Законот уредува услови и процедури за примена на мерки за помош, грижа и заштита кон овие деца, како и за примена на воспитни и алтернативни мерки. Исто така, законот се […]

Закон за безбедност и здравје при работа

Со ЗБЗР закон се утврдуваат мерките за безбедност и здравје при рaбота, обврските на работодавачот и правата и обврските на вработените од областа на безбедноста и здравјето при работа, како и превентивните мерки против професионалните ризици, отстранувањето на ризичните фактори за несреќа, информирање, консултирање, обука на работниците и нивните претставници и нивно учество во планирањето […]

Закон за волонтерство

Волонтерството претставува активност од интерес за РСМ која придонесува за подобрување на квалитетот на животот со активно вклучување на луѓето во општествениот живот, како и за развој на хумано и рамноправно демократско општество и се подразбира доброволно давање на лични услуги, знаења и вештини и /или вршење на други активности во корист на други лица, […]

Закон за работните односи

ЗРО има за цел да уреди работните односи помеѓу работниците и работодавачите, кои се установуваат преку согласување на договор за вработување. Главната цел на овој закон е да вклучи работниците во работниот процес и да гарантира хармонично одвивање на истиот. Притоа, законот го почитува правото на работниците на слобода на трудот, го поддржува нивното достоинство, […]

Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се уредуваат правата, обврските и одговорностите во областа на аудио и аудио-визуелните медиумски услуги, вклучувајќи ги радиодифузерите и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање; давателите на услуги платформи за споделување видеа и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои ги емитуваат или реемитуваат програмските сервиси на […]

Закон за заштита на личните податоци

ЗЗЛП во делот за младите е од суштинска важност за заштита на правата и приватноста на младите лица. Со овие мерки се цели заштита од злоупотреба на нивните податоци и обезбедување на контролата врз нив. Со Законот за заштита на личните податоци се уредува заштитата на личните податоци и правото на приватност во врска со […]