ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕН ЗА ЕКОЛОШКА АКЦИЈА НА МЛАДИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Facebook
Twitter
LinkedIn

донесена од Владата на РСМ на седницата, одржана на 24 јули 2001 година.

Еколошката акција „Младите за здрава животна средина“, ја организираат младите во РСМ, во соработка со надлежните органи на државната управа, стручните институции, јавните претпријатија, единиците на локалната самоуправа, еколошките организации и здруженијата на граѓани. Акцијата е традиционална и перманентно ќе се изведува во РСМ. За ден на Акцијата се определува 21-ви март – денот на пролетта. Акцијата започнува со пригодни свечености и програмски активности на 21-март и се реализира во континуитет во текот на целата година.

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: