ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ФИЛМОВИТЕ, ЗА ОБЛИЦИТЕ НА АКУСТИЧНО И ВИЗУЕЛНО ПРИКАЖУВАЊЕ НА КАТЕГОРИЈАТА НА ФИЛМОВИТЕ И ЗА ВРЕМЕНСКИТЕ ПЕРИОДИ ВО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРИКАЖУВААТ ФИЛМОВИТЕ ШТО МОЖАТ ШТЕТНО ДА ВЛИЈААТ ВРЗ ФИЗИЧКИОТ, ПСИХИЧКИОТ И МОРАЛНИОТ РАЗВОЈ НА ДЕЦАТА И НА МЛАДИТЕ

Facebook
Twitter
LinkedIn

донесена од Министерството за култура на 6 Февруари 2014 година.

Со овој правилник се пропишуваат начинот на категоризација на филмовите, облиците на акустично и визуелно прикажување на категоријата на филмовите и временските периоди во кои може да се прикажуваат филмовите што можат штетно да влијаат врз физичкиот, психичкиот и моралниот развој на децата и на младите.

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: