ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ДОДАТОК ЗА ДОМУВАЊЕ ЗА ЛИЦЕ КОЕ ДО 18 – ГОДИШНА ВОЗРАСТ ИМАЛО СТАТУС НА ДЕТЕ БЕЗ РОДИТЕЛИ И БЕЗ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, ОДНОСНО И ПО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА СТАРАТЕЛСТВОТО, А НАЈМНОГУ ДО 26 – ГОДИШНА ВОЗРАСТ, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Facebook
Twitter
LinkedIn

донесена од Министерството за труд и социјална политика на 28 Мај 2019 година.

Со овој правилник се пропишува начинот на остварување на правото на  додаток за домување за лице кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа, односно и по престанок на старателството, а најмногу до 26 годишна возраст, образецот на барањето и потребната документација.

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: