ПРОГРАМА ЗА ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕТЕ КОE Е ЖРТВА ИЛИ Е ОШТЕТЕНО СО ДЕЈСТВИЕ КОЕ СО ЗАКОН Е ПРЕДВИДЕНО КАКО КРИВИЧНO ДЕЛO НА НАСИЛСТВО И НА ДРУГИ АКТИ НА ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ ГРУПНО НАСИЛСТВО ЗА 2023 ГОДИНА

Facebook
Twitter
LinkedIn

донесена од Министерството за правда на 8 Јуни 2023 година.

Со оваа програма се обезбедуваат средства за обесштетување на дете коe е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo делo на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, за 2023 година. Средствата од делот I од оваа програма, се користат за обесштетување на дете коe е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривичнo делo на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, согласно одредбите од Законот за правда за децата. За реализација на оваа програма од Буџетот на РСМ одобрени се 3.000.000,00 денари.

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: