ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА МЛАДИТЕ НА МЛАДИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА МЛАДИ И МЛАДИНСКИ ЧАДОР ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2023 ГОДИНА

Facebook
Twitter
LinkedIn

донесена од Владата на РСМ на седницата, одржана на 1 февруари 2023 година.

Со оваа програма се утврдува намената на средствата обезбедени во Буџетот на РСМ на АМС за 2023 година, Раздел 161.01, Програма 3, Потпрограма 30-млади, ставка 463- трансфер до невладини организации, 463110 – трансфер до здруженија и фондации, наменети за финансиска поддршка на проекти од областа на младите на младинските организации, организациите за млади и младинските чадор организации, во вкупен износ од 5.600.000,00 денари

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: