Закон за безбедност и здравје при работа

Facebook
Twitter
LinkedIn

Со ЗБЗР закон се утврдуваат мерките за безбедност и здравје при рaбота, обврските на работодавачот и правата и обврските на вработените од областа на безбедноста и здравјето при работа, како и превентивните мерки против професионалните ризици, отстранувањето на ризичните фактори за несреќа, информирање, консултирање, обука на работниците и нивните претставници и нивно учество во планирањето и преземањето на мерки за безбедност и здравје при работа.

Целта на овој закон е да се воведат мерки кои ќе поттикнат подобрување на безбедноста и здравјето при работа. Имајќи предвид дека согласно ЗРО под одредени услови лице над 15 години возраст може да учествува во работниот процес, аналогно и овој закон се однесува на тие лица.

https://mtsp.gov.mk/content/pdf/trud_2017/pravilnici/Закон%20за%2016,11-законБЗР.pdf

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: