Закон за здравствена заштита

Facebook
Twitter
LinkedIn

Со овој закон се уредуваат прашањата кои се однесуваат на системот и организацијата на здравствената заштита и вршењето на здравствената дејност, загарантираните права и утврдените потреби и интереси на државата во обезбедувањето на здравствената заштита.

Здравствена дејност која се однесува на младите на примарно ниво ја опфаќа здравствена дејност за потребите на децата и училишната младина, спроведување на превентивни програми и мерки кај децата, младината, оние млади кои се вработени идруги посебно загрозени групи, односно групи кои се посебно изложени на определени здравствени ризици, здравствен третман и медицинска рехабилитација на деца и младинци со посебни потреби.

https://fzo.org.mk/zakon-zdravstvena-zastita-odluki

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: