Закон за средното обазование

Facebook
Twitter
LinkedIn

Со овој закон се уредува организацијата, функционирањето и управувањето во средното образование, како дел од системот на воспитанието и образованието.

Наставата во средното образование се остварува преку планови и програми за гимназиско и стручно образование. Средното образование се остварува во средни училишта кои се организираат како јавни средни училишта (средно општинско училиште, односно средно училиште на Градот Скопје и државно средно училиште) и приватно средно училиште. Дејноста што се остварува во средното училиште е од јавен интерес и се врши како јавна служба. Средното образование е задолжително за секој граѓанин, под еднакви услови утврдени со овој закон и е бесплатно во јавните средни училишта.

Во самиот закон експлицитно е уредено дека не се дозволени дискриминации засновани на пол, раса, боја на кожата, национално и социјално потекло, политичко и верско уверување, имотната и општествената положба.

https://mon.gov.mk/download/?f=Zakon%20za%20srednoto%20obrazovanie.pdf

Оставете коментар :

ОДАСС

Подобрување на општествениот живот преку организирани акции и настани наменети за младите

Слични објави

Следете не: